PRIVACYBELEID

EDS-Orthopedie verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en te beschermen. Dit privacybeleid legt uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Lees dit document daarom aandachtig.

De met hoofdletter aangeduide termen en begrippen in dit privacybeleid hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Verkoopsvoorwaarden.

VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van uw aankoop van onze producten in onze online winkel, en/of uw bezoek aan en het gebruik van de  EDS-Orthopedie  website, bijvoorbeeld indien u deze gebruikt om:

 • een product te verkrijgen of te kopen;
 • een vraag te stellen, een reactie te plaatsen of klacht in te dienen;
 • een transactie te annuleren en de gerelateerde producten terug te sturen;
 • informatie te verkrijgen over uw account en profiel op de Website.

Uw persoonsgegevens worden steeds verzameld, gebruikt en beschermd in overeenstemming met dit privacybeleid en met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • klantenbeheer, met inbegrip van het beheer van bestellingen en leveringen, facturatie, het beantwoorden van uw vragen en het tegemoet komen aan uw verzoeken;
 • om u tevredenheidsenquêtes toe te sturen in verband met onze producten en diensten voor interne statistieken en de verbetering van interne procedures;
 • indien u hiermee heeft ingestemd, om u inspirationele en promotionele communicatie toe te sturen over onze producten en diensten; en
 • indien u member bent van EDS-Orthopedie, om u informatie toe te sturen over het programma en over exclusieve member acties en promoties.

RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens:

 • als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben;
 • als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is;
 • als dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze legitieme belangen, voor zover uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen dan die belangen (bijv. als we uw persoonsgegevens nodig hebben voor interne administratieve doeleinden of om fraude te voorkomen);
 • wanneer u hiermee hebt ingestemd, bijvoorbeeld wanneer u hebt ingestemd met het verkrijgen van onze inspirationele en promotionele communicatie.

DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We kunnen uw persoonsgegevens aan een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doorgeven indien dit adequaat is (i) om één van de doeleinden te bereiken, die uiteengezet zijn in punt 2 en/of (ii) om uw persoonsgegevens bekend te maken aan een derde partij in overeenstemming met punt  5 van dit privacybeleid.

Als uw persoonsgegevens doorgegeven worden buiten de EER, dan zullen we erop toezien dat uw persoonsgegevens beschermd worden met behulp van de volgende beveiligingsmechanismen:

 • de wetten van het land waarnaar uw persoonsgegevens doorgegeven worden, garanderen een passend niveau van gegevensbescherming (artikel 45 AVG); of
 • de doorgifte valt onder de door de Europese Commissie goedgekeurde clausules inzake gegevensbescherming (artikel 46.2 AVG); of
 • de doorgifte is gebaseerd op een goedgekeurde overeenkomst inzake gegevensdoorgifte (artikel 46.3 AVG).

Indien u meer informatie wenst te ontvangen over de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER en/of de toepasselijke beveiligingsmechanismes (inclusief de manier waarop u een kopie hiervan kan ontvangen), kan u contact met ons opnemen via de contactgegevens die u hieronder in punt 10 vindt.

MEDEDELING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • onze vestigingen
 • overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie);
 • banken en verzekeraars;
 • onze professionele adviseurs, zoals onze juridische en boekhoudkundige adviseurs;
 • leveranciers van IT gerelateerde diensten; en
 • leveranciers van marketing gerelateerde diensten.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden bekendmaken:

 • indien we een bedrijfstak of activa verkopen of kopen, waarbij we uw persoonsgegevens aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijfstak of activa kunnen meedelen;
 • indien EDS-Orthopedie of nagenoeg al haar activa overgenomen worden door een derde, waarbij de klantgegevens van EDS-Orthopedie deel van de overgedragen activa kunnen zijn;
 • indien we ertoe verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om een wettelijke verplichting na te komen of om de rechten, eigendom of veiligheid van EDS-Orthopedie, onze klanten of anderen te beschermen.

UW PRIVACYRECHTEN

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken:

Rechten

Wat betekent dit?

 1. Recht om geïnformeerd te worden

U hebt het recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en uw privacyrechten.

 1. Recht op inzage

U hebt een recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren – dit is omdat wij willen dat u op de hoogte bent van de persoonsgegevens die wij over u hebben en om u in staat te stellen na te gaan of wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens;

 1. Recht op rectificatie

U hebt het recht te vragen dat wij uw persoonsgegevens aanpassen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

 1. Recht op gegevenswissing

U hebt in bepaalde omstandigheden het recht te vragen dat uw persoonsgegevens uit onze systemen gewist of verwijderd worden.

 1. Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden het verdere gebruik van uw persoonsgegevens te ‘blokkeren’ of tegen te houden. Wanneer de verwerking beperkt is, kunnen wij uw persoonsgegevens nog steeds bewaren, maar niet verder gebruiken.

 1. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, zodat u deze gegevens voor eigen doeleinden kan hergebruiken voor verschillende diensten.

 1. Recht om zich te verzetten tegen de verwerking

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om u te verzetten tegen een bepaalde verwerking. In het bijzonder wanneer deze verwerking gebaseerd is op onze legitieme belangen of steunt op het algemeen belang; wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor directe marketing doeleinden of wanneer wij uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke- of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden verwerken in bepaalde omstandigheden.

 1. Recht om uw toestemming in te trekken

Indien u toestemming hebt gegeven voor iets wat wij met uw persoonsgegevens doen, hebt u te allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken (dit betekent evenwel niet dat iets dat wij voordien, met uw toestemming, met uw persoonsgegevens hebben gedaan onwettig is). Dit omvat onder andere uw recht om uw toestemming in te trekken voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor het toesturen van reclame.

Voor meer informatie over uw rechten of indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u ons contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens.

HOE LANG HOUDEN WIJ U PERSOONSGEGEVENS BIJ?

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden conform de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. In elk geval zullen uw persoonsgegevens niet langer worden bijgehouden dan nodig voor het bereiken van de bovenstaande doeleinden, tenzij:

 • Wij uw persoonsgegevens nodig hebben in het kader van een actueel of potentieel geschil (wij hebben deze gegevens bijvoorbeeld nodig om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen), in welk geval wij uw persoonsgegevens zullen bewaren tot het einde van een dergelijk geschil; en/of
 • Wij uw persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan enige wettelijke of reglementaire verplichting (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden), in welk geval wij uw persoonsgegevens zullen bewaren zo lang als vereist door die verplichting.

WAT GEBEURT ER ALS U DE DOOR ONS GEVRAAGDE PERSOONSGEGEVENS NIET VERSTREKT OF ALS U VRAAGT DAT WE DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS STOPZETTEN?

Onze mogelijkheid om onze verplichtingen uit de wet/onze overeenkomst met u na te komen en/of om op uw vragen/klachten te antwoorden, hangt soms af van de mogelijkheid om toegang te hebben tot en gebruik te maken van bepaalde persoonsgegevens over u. Bijgevolg kan het feit dat u ons bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt ertoe leiden dat wij één of meer toepasselijke wettelijke of contractuele verplichtingen schenden of dat wij bepaalde diensten niet kunnen verstrekken. Bijvoorbeeld: wij hebben uw contactgegevens nodig om te kunnen antwoorden op een vraag die u heeft gesteld over onze producten.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor enige geautomatiseerde besluitvorming.

CONTACT

Indien uw vragen of klachten heeft over dit privacybeleid of indien u één van uw privacyrechten wenst uit te oefenen kunt u ons contacteren:

 • per telefoon op het +32-15/31.32.32
 • per e-mail op het adres info@eds-orthopedie.be
 • via het contactformulier op de daarvoor voorziene pagina op de website, bereikbaar via de navigatie van de website.
 • per schrijven aan EDS-Orthopedie – Grote Steenweg 117 –  B-2550 Kontich-Waarloos

Indien u meent dat wij uw persoonsgegevens verwerken op een manier die strijdig is met de toepasselijke privacyregels, kunt u eveneens klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Telefoonnummer: +32 (0)2 274 48 00

Email: contact@apd-gba.be

Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

VERANDERINGEN AAN ONS PRIVACYBELEID

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, afhankelijk van de aard van de wijziging, per e-mail aan u worden meegedeeld. Controleer regelmatig of het privacybeleid is bijgewerkt of gewijzigd. Als u onze diensten blijft gebruiken na het bekendmaken van wijzigingen in dit privacybeleid, betekent dit dat u die wijzigingen accepteert. Dit privacybeleid is het laatst bijgewerkt op 25 april 2019.

Voor de doeleinden van dit privacybeleid is de verantwoordelijke voor de verwerking de BV EDS-Orthopedie, met maatschappelijke zetel te Grote Steenweg 117, B-2550 Kontich-Waarloos en met ondernemingsnummer BE0459.578.674

 

COOKIES

Een cookie slaat op wat je hebt gedaan:
1. als u onze website of die van onze partners gebruikt slaan de cookies informatie op over de websites die u hebt bezocht (zie hierna voor een beschrijving van “onze partners”);
2. als u winkelt in de website, slaan de cookies informatie op over de producten die u in uw winkelmandje hebt geplaatst, en over uw voorkeuren en de inloggegevens van uw account (voor meer bijzonderheden, zie het overzicht hieronder);
3. Een cookie maakt het ook mogelijk om pagina’s te delen op sociale netwerken; en
4. Verder kunnen wij dankzij cookies begrijpen hoe internetgebruikers door onze websites bladeren, wat werkt en wat niet, om daardoor steeds verbeteringen aan te brengen. Cookies worden ook gebruikt om de beveiliging te verbeteren als u winkelt op onze websites en om misdrijven te voorkomen.

Er zijn verschillende soorten cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke bestandjes die uit het geheugen van je computer worden verwijderd zodra je je browser sluit. Permanente cookies blijven gewoonlijk in het geheugen van je computer staan, totdat je ze handmatig verwijdert. ‘First party’ cookies worden door de EDS-Orthopedie website op je computer geplaatst, ‘third party’ cookies worden namens EDS-Orthopedie geplaatst door onze partners.

Onze partners die ook cookies plaatsen als u onze website bezoekt, zijn:
– Demandware, een aanbieder van e-commerceplatforms;
– Google Analytics, Hotjar, VWO, dat statistieken over websitegebruik en gedrag (web analytics) levert; en(webanalytics);

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over de verantwoordelijke voor de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

HOE BEHEER IK MIJN COOKIES?

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies accepteert op uw computer, u geen bestellingen kunt plaatsen in de EDS-Orthopedie website. U kunt de website dan nog wel gebruiken, maar sommige functies werken misschien niet goed.

Je kunt de op je computer geplaatste cookies beheren via de instellingen van je internetbrowser. Op de website www.aboutcookies.org vind je alle noodzakelijke informatie voor het blokkeren, beperken of afmelden van cookies voor een groot aantal browsers. Daar vind je ook meer algemene informatie over cookies aan. Voor het beheer van de cookies op je smartphone of mobiele telefoon verwijzen we je naar de handleiding van je toestel.

RECHT OP INFORMATIE/VERWIJDERING/CORRECTIE

Als u uw persoonlijke gegevens die we hebben verzameld via het gebruik van cookies wilt inzien, corrigeren, actualiseren, onderdrukken, verwijderen of ons gebruik anderszins wilt beperken, kun u dit per email aan info@eds-orthopedie.be

Geef in uw verzoek duidelijk aan welke informatie u graag veranderd wilt hebben, waar u zich voor afmeldt, of dat u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden onderdrukt in onze database, of laat ons anderszins weten welke beperkingen u wilt stellen aan ons gebruik van uw persoonlijke gegevens.

TRACKING / GEBRUIK VAN WEBANALYSE-MIDDELEN

PRIVACYVERKLARING VOOR GEBRUIK GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt “cookies”; tekstbestandjes die worden opgeslagen op uw computer, zodat de website kan analyseren hoe gebruikers deze gebruiken. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk verstuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres voorafgaand aan deze stap verminkt binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verstuurd naar een Google-server in de VS en daar verminkt. Namens de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten samen te stellen over websiteactiviteit en andere aan de website en internet gerelateerde diensten voor de websitebeheerder. Uw IP-adres dat gedurende dit proces door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die Google heeft.

U kunt de verzameling van gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) gegenereerd door de cookie en de verzending ervan naar en verwerking door Google niet alleen voorkomen door de juiste instellingen van uw browser, maar ook door de volgende browser plugin te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

IMPLEMENTATIE VAN SOCIAL PLUGINS

PRIVACYBELEID VOOR GEBRUIK FACEBOOK-PLUGINS (SHARE-KNOP)

Op onze pagina’s hebben we een link geïntegreerd naar het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS. U herkent de link zodra je het Facebook-logo of de “Share-knop” ziet op onze website. Hier vindt u een overzicht van Facebook-plugins: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

 

 

Facebook
Instagram